“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความสวยงาม ความน่าสนใจ   และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย   เกิดอันตรายแก่ตนเอง   จะทำให้เกิดความเครียด   ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว” ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘  ซึ่งงานประชุมฯ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘


 แพลงก์ตอน เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของแพลงก์ตอน สำหรับเป็นแนวทางการศึกษาค้นคว้ารายละเอียดในขั้นสูงต่อไป มีทั้งหมด 23 บท ทั้งแพลงก์ตอนสัตว์และแพลงก์ตอนพืช เนื้อหาประกอบไปด้วย คำจำกัดความ การจำแนกกลุ่ม ประโยชน์ การเก็บตัวอย่าง  วิธีศึกษาแพลงก์ตอนด้วยกล้องจุลทรรศน์ ข้อมูลและรายะเอียดของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ในแต่ละบทมีคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง แหล่งที่อยู่ ลักษณะเฉพาะ การสืบพันธุ์ ความสำคัญในระบบนิเวศของแพลงก์ตอนในแต่ละไฟลัม เป็นภาพสีของตัวอย่างแพลงก์ตอน ถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ หรือแบบสเตอริโอ จำนวนทั้งสิ้นถึง 212 ภาพ
          หนังสือแพลงก์ตอน เขียนและเขียนและเรียบเรียงโดย ผศ. ดร.มาลินี ฉัตรมงคลกุล  และนายชิดชัย จันทร์ตั้งสี แห่งคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำหน่ายในราคาเล่มละ ๕๐๐ บาท ณ สามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงาน อพ.สธ. สวนจิตรลดา หรือสั่งทางอีเมล  :  bookshop@rspg.org


   ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว”  ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ทางโครงการฯ ได้เปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วเข้าชมนิทรรศการทั้งหมดซึ่งจัดไว้อย่างเป็นการถาวร ณ ศูนย์ฯ คลองไผ่ โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยในศูนย์ฯ จะมี ผลิตภัณฑ์หยาดป่า และพืชผลเกษตรอินทรีย์จำหน่ายทุกวัน…


  อพ.สธ ได้สร้างสรร e-card ขึ้นเพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของเราในการส่งการ์ดอวยพรในโอกาสต่างๆแก่เพื่อนฝูงและบุคคลที่นับถือทั่วไป หรือท่านใดที่รักงานศิลปะประสงค์จะสร้างการ์ดอวยพรขึ้นมาร่วมด้วยก็จะยินดีมาก โดยส่งภาพที่ท่านทำมาที่ dongdib501@rspg.org